Stavebnictví - Stavební odvětví různá

Stavebnictví - Stavební odvětví různá

Jak poznáte dobrého soudního znalce na sklo ve stavebnictví?

05Čec 2014
Napsal uživatel Ing. Miroslav Sázovský 
PDFTiskEmail
Tento článek píši jako expert, který se věnuje stavebnímu sklu od roku 2006 a je má za sebou přes 400 různých posudků jak na diagnostiku poruch a vad skla, tak i na statiku skla počítanou numerickou 3D metodou konečných prvků. Během své praxe jsem učil přes 300 odborníků a profesionálů.
   

Vady a poruchy svrchní vrstvy vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS)

26Kvě 2012
Napsal uživatel Ing. Bc. Aleš Zvěřina 
PDFTiskEmail
1  ÚVOD

o1Ačkoliv se zdálo, že rozpočtové škrty v roce 2011 způsobí pokles výroby expandovaného polystyrenu (EPS) a tím pádem i pokles stavební výroby v oboru zateplování staveb opak je pravdou. Spotřeba pěnového polystyrenu (EPS), kde dominantní aplikací jsou tepelné izolace budov, vzrostla v ČR za rok 2011 o 9,0 %, v Evropě pak o 3,3 % [1]. Zateplování budov vnějšími kontaktními systémy (ETICS) má tak stálou vzestupnou tendenci. S tím souvisí neklesající počet ETICS, které vykazují nejrůznější vady nebo poruchy. Vady a poruchy ETICS, způsobené nevhodným použitím tepelné izolace, nerespektováním správně provedených konstrukčních detailů popř. nevhodným návrhem či provedením mechanického kotvení byly již v minulosti poměrně podrobně popsány v různých publikacích. Vadami a poruchami svrchního souvrství ETICS se již tolik publikací nezabývá.
Cílem článku je ukázat, že svrchní souvrství ETICS ve velké míře rozhoduje o konečné kvalitě ETICS a jeho vnímání uživatelem, neboť tyto vady a poruchy jsou téměř vždy viditelné přímo na zateplovaném objektu. Článek ukazuje do jaké míry rozhoduje o výskytu vady nebo poruchy nevhodně zvolený barevný odstín fasády, nesprávné provedení výztužné vrstvy nebo výběr nevhodného typu omítky coby finální vrstvy. Snahou autora je provést základní systematické roztřídění vad a poruch svrchní vrstvy ETICS včetně určení nejpravděpodobnějších příčin, tak, aby toto třídění bylo použitelné pro soudní znalce, kteří budou v praxi řešit případy nároku na náhradu škody vzniklou těmito vadami.
   

Bezkontaktní diagnostika vad a poruch vnějších kontaktních zateplovacích systémů pomocí infračervené termografie

09Kvě 2012
Napsal uživatel Ing. Bc. Aleš Zvěřina, doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. 
PDFTiskEmail
1  ÚVOD

o5Podle oficiálních údajů se v zemích Evropské unie spotřebuje v budovách 40-50% z celkové vyrobené energie [1]. Ročně je v České Republice zatepleno zhruba 16 mil. m2 ploch obvodových stěn za zhruba 16 mld. Kč [2]. Lze předpokládat, že díky pobídkám v dotačních programech bude meziroční nárůst zateplovaných ploch činit více než 8% než tomu bylo v roce 2010. Z těchto čísel je zřejmé jak masivně dodatečné zateplení budov probíhá, přitom lze předpokládat, že ještě dalších 500 mil. m2 stěn na zateplení čeká. Při uvedeném množství zateplovaných ploch je zřejmé, že není zcela možné provést dodatečné zateplení ve všech případech dostatečně kvalitně a bez vad a poruch
   

Využití reverse charge jako nástroje proti daňovým únikům ve stavebnictví

03Kvě 2012
Napsal uživatel Ing. et Ing. Pavel Semerád 
PDFTiskEmail
1  DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY A ZAVEDENÍ REVERSE CHARGE

06.ekonomikaDaň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) patří mezi nejvýnosnější daně v České republice. Její význam je nenahraditelný, protože ji na rozdíl od přímých daní platí plátci průběžně během celého kalendářního roku. DPH je svým charakterem pro plátce neutrální daní, která umožňuje zdanit zboží i služby u konečného spotřebitele [1]. Z legislativního hlediska jsou nastaveny podmínky a povinnosti následovně. Osobou povinnou k dani je každá fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje ekonomické činnosti. Plátcem DPH je potom osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne částku 1.000.000 Kč. Každý plátce, kterému vznikne vlastní daňová povinnost, je povinen daň zaplatit do 25. dne následujícího po konci zdaňovacího období. To může být buď měsíční, nebo čtvrtletní v závislosti na výši obratu.
   

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.