Institut oceňování majetku - specializované pracoviště Vysoké školy ekonomická v Praze (IOM)

Institut oceňování majetku - specializované pracoviště Vysoké školy ekonomická v Praze (IOM)

Institut oceňování majetku je specializované pracoviště Vysoké školy ekonomické. Byl zřízen v roce 1993 jako vědecké, vzdělávací, metodické a realizační středisko pro znaleckou, odhadcovskou a poradenskou činnost při oceňování majetku. Zároveň působí jako znalecký ústav
.
Mezi jeho hlavní aktivity patří:
  • dlouhodobé specializační kurzy (zejména pro oceňování nemovitostí a pro oceňování podniků),
  • jednodenní nebo několikadenní odborné semináře a přednášky zaměřené na vybraná témata,
  • konference k oceňování podniku,
  • krátkodobé nadstavbové kurzy,
  • vydávání odborných publikací z oblasti oceňování,
  • vydávání odborného časopisu Oceňování (založen v roce 2008),
  • znalecká činnost v oblasti oceňování nemovitostí, podniků, cenných papírů a nehmotného majetku, která se soustřeďuje především na revizní posudky a složitější záležitosti.
Zdroj: http://iom.vse.cz/o-institutu/charakteristika-iom/

Více informací (www stránky): Klikněte zde

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.