Ústav oceňování majetku - Ekonomická fakulta - Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava (ÚOM)

Ústav oceňování majetku - Ekonomická fakulta - Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava (ÚOM)

Ústav oceňování majetku (dále jen ÚOM) je vzdělávacím, poradenským, zpracovatelským a výzkumným pracovištěm odborně zaměřeným do těchto hlavních oblastí:

Vzdělávací činnost
ÚOM připravuje spolu s katedrami EkF a ostatními fakultami VŠB-TU Ostrava uskutečňování bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.
Formou specializačního studia (kurzy celoživotního vzdělávání) připravuje především odborníky z praxe pro znaleckou činnost v technických a ekonomických oborech ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a pro získání vázané živnosti v oboru oceňování majetku podle § 24 zákona č.455/1991 (živnostenský zákon) v platném znění, dále pak pro činnost správců konkurzních podstat, insolventních správců, atd.

Znalecká činnost a zpracování znaleckých posudků
ÚOM s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady podniků, nemovitostí, movitého majetku, nehmotného majetku, pohledávek, cenných papírů a účetní evidence včetně daňové specializace podle zadání státních orgánů, policie, právnických i fyzických osob, atd. vypracovává znalecké posudky, studie či odborná vyjádření pro státní i komerční sektor společnosti.

Vědeckovýzkumná a konzultační činnost (VVČ)
ÚOM rozvíjí VVČ především v oblasti metodiky technického znaleckého posudku včetně souvisejících oblastí ekonomických a technicko právních.

Pořádání sympozií, seminářů a konferencí
ÚOM pořádá krátkodobé kurzy a semináře pro znalce, oceňovatele i širší odbornou veřejnost a to hlavně se zaměřením na odbornou problematiku. To představuje realizaci monotématických kurzů a seminářů na aktuální témata.

Shrnutí
ÚOM zpracovává cenové studie, zprávy, posudky a audity, zejména pro potřeby posouzení významných investic peněžních ústavů a státních orgánů, pro potřeby orgánů činných v trestním řízení, soudů popř. jiných státních orgánů, právnických a fyzických osob, ve výše vymezeném rozsahu. Provádí oceňování podniků nebo jejich dílčích částí, zajištuje školení znalců a odhadců v oblasti oceňování a účetní evidence.
Samozřejmostí, vyplývající ze samotné podstaty členů ústavu a v návaznosti na uplatňovanou politiku jakosti v rámci ISO 9001 je korektní, etické a přímé jednání všech členů našeho ÚOMu.

Zdroj: http://www.ekf.vsb.cz/k166/cs/index.html

Více informací (www stránky): Klikněte zde

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.