Analýza silničních nehod - 5 semestrální kurz (ÚSI)

Analýza silničních nehod - 5 semestrální kurz (ÚSI)

Datum:
První soustředění probíhá v termínu 14. - 18.10.2012 (na kurz je nutné se přihlásit do 20.8.2012,
jedná o 6 týdenní soustředění)

Místo konání:
Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

Cena kurzu:
39 910 Kč vč. DPH 20%
(tento kurz je možné kombinovat s kurzem „Oceňování movitého majetku“ a "Analýza silničních nehod". Kombinací lze získat slevu. Více informací naleznete níže kliknutím na odkaz u „Více informací“)

O kurzu:
Specializační studium je pořádáno Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně v rámci celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění. Je orientováno na soudní znalectví ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících v platném znění a expertizní činnost podle živnostenského zákona č. 455/4991 Sb. v platném znění.

Studium je pořádáno kombinovanou formou, s týdenními studijními soustředěními a konzultacemi. Studium je strukturované; některé tématické bloky výuky jsou společné, další jsou zaměřeny na dané specializace. Cena pro jednotlivé specializace je vytvořena součtem cen jednotlivých bloků výuky. Je možno studovat i několik specializací současně.

Kriteria pro přijetí účastníků do studia jsou závislá na zvoleném studijním oboru. Obecně platí, že je třeba, aby uchazeč podal řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, uzavřel smlouvu o studiu a uhradil cenu studia formou platby předem. Ústav zabezpečuje výuku a některé učební pomůcky. Nezajišťuje ubytování a stravování, které není v ceně studia. Výše vložného je uvedena u jednotlivých druhů studia. V případě nedokončení studia z jakýchkoliv důvodů se vložné nevrací.

V průběhu studia jsou účastníci povinni vypracovat zadané ročníkové resp. závěrečné práce. Jejich samostatné vypracování a odevzdání ve stanoveném termínu je jednou z podmínek k povolení závěrečné zkoušky.

V dokumentu, který se otevře kliknutím na odkaz u nadpisu „Více informací“ naleznete obecné informace o všech kurzech, kompletní ceník kurzů, přehled uplatnění absolventů, podmínky přijetí do kurzu, osnovy kurzů a termíny výuky.

Více informací: Klikněte zde
Internetové stránky: Klikněte zde
Přihláška: Klikněte zde
Kontakt: Klikněte zde

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.