Oceňování nemovitostí - 4 semestrální kurz (IOM)

Oceňování nemovitostí - 4 semestrální kurz (IOM)

Datum:
Zahájení kurzu 23.11.2012 (na kurz je nutné se přihlásit do 19.10.2012)

Místo konání:
Vysoká škola ekonomická v Praze, náměstí W. Churchilla 4, Praha 3

Cena kurzu:
45 000 Kč bez 20% DPH

O kurzu:
Absolventi kurzu získají znalosti potřebné jak pro tržní oceňování, tak pro oceňování nemovitostí na základě vyhlášek platných v jednotlivých obdobích. Hlavní důraz je ovšem kladen na tržní oceňování. Součástí výuky je stavební minimum, které je pro posluchače s jiným než stavebním vzděláním koncipováno šířeji.

Na závěr kurzu jsou ze dvou hlavních předmětů (oceňování nemovitostí podle cenových předpisů a tržní oceňování nemovitostí) požadovány cvičné znalecké posudky a další závěrečné práce. Studium je pak ukončeno závěrečnou zkouškou z klíčových předmětů, která má část písemnou a ústní (před komisí).

Po úspěšném zakončení kurzu získá účastník osvědčení VŠE, které je Ministerstvem spravedlnosti uznáno za doklad o absolvování speciální výuky požadované pro znaleckou činnost ve smyslu ustanovení § 4, odst. 1, písm. b) Zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících.

Absolvování kurzu však nezakládá právní nárok na jmenování znalcem. Jmenování je ve výlučné kompetenci ministra spravedlnosti nebo předsedy krajského (v Praze městského) soudu podle místa bydliště ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb. a vyhlášky č. 37/1967 Sb.

Absolventi mají po ukončení kurzu možnost přihlásit se k personální certifikaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024, kterou provádí Certifikační ústav VŠE, který je akreditován u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. Certifikaci lze ale získat také u dalších certifikačních orgánů v ČR, které mají rovněž uvedenou akreditaci.

Lze předpokládat, že tato certifikace se postupně stane jednou se základních forem, jak prokazovat kvalifikaci pro oceňování majetku.

Více informací, kontakt a přihláška: Klikněte zde
Internetové stránky: Klikněte zde

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.