Oceňování nemovitostí - 4 semestrální kurz, České Budějovice

Oceňování nemovitostí - 4 semestrální kurz, České Budějovice

Datum:
Zahájení kurzu 11.10.2012 (na kurz je nutné se přihlásit do 31.07.2012)

Místo konání:
Střední průmyslová škola stavební ČB, Resslova 2, 370 04 České Budějovice 

Cena kurzu:
36 000 Kč
(Částka je rozdělena na 4 splátky po semestrech 4 x 9 000,- Kč)

O kurzu:
S polečnost Dům  techniky  Plzeň spol. s r. o.,  ve spolupráci se Střední průmyslovou školou stavební ČB, Resslova 2, České Budějovice, pořádá specializační kurz pro absolventy středních a vysokých škol. Kurz Oceňování nemovitostí  je akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. Absolventi kurzu si mohou zažádat o živnostenský list, po splnění požadavků Krajského soudu o jmenování soudním znalcem (dle platné legislativy).
Kurz je určen pro současné i budoucí znalce a odhadce, pracovníky státní správy (MÚ, OÚ, FÚ, PÚ, KÚ, SÚ apod.), správce konkurzní podstaty, likvidátory, daňové poradce-bankovní úvěráře a revizory, privatizátory  MÚ, realitní a poradenské kanceláře, projektové ateliéry, podnikovou sféru apod.
Studium  probíhá  formou  konzultačních hodin soustředěných do polodenních bloků 6 až 7 konzultačních hodin jednou za dva týdny (8x za semestr) od 13.00 do 19.00 hod. vždy ve čtvrtek.  Dílčí  předmětové  zkoušky  vykonávají  studující po ukončení jednotlivých předmětů, celé studium bude zakončeno závěrečnou komisionální zkouškou. O absolvování studia vydá pořadatel osvědčení o rekvalifikaci. Program kurzu obdrží účastníci při zahájení.

Více informací a kontaktKlikněte zde
Přihláška: Klikněte zde

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.