Zemědělství - Veterinářství

Zemědělství - Veterinářství

VETERINÁŘSTVÍ

Zákony a vyhlášky 

1) Zákon č. 166/1999 Sb., ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zde2) Vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde3) Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde4) Nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení nařízení vlády klikněte zde5) Vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde6) Vyhláška č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích, v aktuálním znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde7) Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, v aktuálním znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde8) Vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, v aktuálním znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde9) Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde10) Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde11) Vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech) 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde12) Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde13) Vyhláška č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde14) Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde15) Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde16) Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde17) Vyhláška č. 356/2004 Sb., o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde18) Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty
 
Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde19) Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde20) Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, v aktuálním znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde21) Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, v aktuálním znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde22) Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde23) Vyhláška č. 380/2003 Sb.,o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde24) Zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zde25) Vyhůáška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, v aktuální znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde26) Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb., v aktuálním znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde27) Vyhláška č. 610/2004 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, v aktuálním znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde28) METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2012 (192393/2011-MZE-17212) 

Pro zobrazení a uložení metodiky klikněte zde

Internetové stránky

1) Komora veterinárních lékařů České republiky   NOVÉ 27. 08. 2013!

Pro zobrazení stránek klikněte zde2) Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat   NOVÉ 27. 08. 2013!

Pro zobrazení stránek klikněte zde3) Asociaci veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat v zoologických zahrad
                                                                                                                  NOVÉ 27. 08. 2013!


Pro zobrazení stránek klikněte zde4) Státní veterinární správa České republiky   NOVÉ 27. 08. 2013!


Pro zobrazení stránek klikněte zde5) Ministerstvo zemědělství České republiky   NOVÉ 27. 08. 2013!

Pro zobrazení stránek klikněte zde

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.