Písmoznalectví

Písmoznalectví

Literatura  

1) PETERA, Josef; BORSKÝ, Ota: Úvod do studia písmoznalectví, Příručka ministerstva spravedlnosti.
    SEVT, Praha, 1975, 79 s.
2) PETERA, Josef: Úvod do soudní a kriminální grafologie: Stručné dějiny grafologie.  1. vyd. Praha:
    Česká grafická Unie a.s., 1947
3) SAUDEK, Robert: Vědecká grafologie: psychologie písma. Schneider, Brno, 2000, ISBN 80-85796-93-7
4) BLAŽEK, Petr; VALEŠKA, Jiří: Expertiza ručního písma. Kriminalistický ústav VB, Praha, 1984
5) BROOKS, C. Harry, MELOUN, Jan: Příručka experimentální grafologie. Praha : Melantrich a. s., 1930  
6) FISCHEROVÁ-KATZEROVÁ, Vlaďka, ČEŠKOVÁ-LUKÁŠOVÁ, Dana: Grafologie.  1. vyd., Praha, Grada
    Publishing, a. s., 2004, ISBN 80-247-0851-5  
7) JEŘÁBEK, Jan: Grafologie: více než diagnostika osobnosti. 5. vyd., Praha, Argo, 2003,
     ISBN 80-7203-524-8  
8) MENHART, Oldřich: Nauka o písmu. 5. vyd, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, n. p.,
   1981. č. 85-80-29/5  
9) MISTRIK, Jozef: Grafológia: Synkritická analýza v modernej grafológii. 2. vyd., Bratislava,
    Obzor, 1985  
10 ) PETERA, Josef: Úvod do soudní a kriminální grafologie: Stručné dějiny grafologie. 
      1. vyd., Praha, Česá grafická Unie a.s., 1947  
11) POPPÉEOVA, Dolfína, ZELINKA, Adolf: Učebnice grafologie: Co prozrazuje rukopis člověka.
      Mělník n. Lab., Sfinx, 1922  
12) SCHÖNFELD, Vilém: Učebnice vědecké grafologie: pro začátečníky. 4. vyd., Praha, Elfa,
      2007, ISBN 978-80-86439-10-5  
13) TRESTA, Ján. Grafológia pre každého. 1.vyd., Banská Bystrica, Písmoznalectvo, 1981  
14) ŽIVNÝ, Petr: Co může říci písmo: kapitoly z grafologie.1. vyd., Praha, Horizont, 1991,
      ISBN 80-7012-056-8  
15) BERÁNEK, Karel: Písmo našich listin a listů od 12. do 20. století. 2. vyd. Praha : Genealogická
      a heraldická společnost, 1976.
16) BERTL, Ivan: Grafologie v pedagogické praxi. 1. vyd. Praha : Triton, 2009.
      ISBN 978-80-7387-340-0.
17) BROOKS, C. Harry, MELOUN, Jan: Příručka experimentální grafologie. Praha:
      Melantrich a. s., 1930.
18) DAMON, Cyron: Úplný systém okkultních nauk: Charakter a jeho rozbor s použitím
      vědecké Fysiognomiky
, Frenologie a Grafologie. 1. vyd. Praha : Kodym,
      1933.
19) FLANDERKOVÁ, Julie: Grafologie pro každého. Praha : nakladatel Josef Horka,
      1947.
20) HARRISON, Ian, et. al: Znaky a symboly. 1. vyd. Praha : Euromedia Group, k. s.,
      2009. ISBN 978-80-242-2492-3.
21) HŘEBÍČEK, Luděk: Vyprávění o lingvistických experimentech s textem. 1. vyd. Praha:
      Academia, 2002. ISBN 80-200-0973-6.
22) KUČERA, Miloslav: Mluví písmo: proč, kdy, jak a ke komu. 1. vyd. Praha : Avicenum
      zdravotnické nakladatelství, 1991. ISBN 80-201-0186-1.
23) LOUDA, Zdeněk: Písmo: jeho historický vývoj a význam; základy vytváření stylového
      písma
. Praha : Prometheus, 1936.
24) LOUKOTKA, Čestmír: Vývoj písma. 1. vyd.  Praha : Orbis, 1946.
25) PLATT, Richard: Místo činu: základní průvodce kriminalistickými metodami. 1. vyd.
      Praha : nakladatelství Slovart, 2005. ISBN 80-7209-746-6.
26)  PORADA, Viktor et al.: Kriminalistika: úvod, technika, taktika.  Plzeň : Aleš Čeněk,
       s. r. o., 2007. ISBN 978-80-7380-038-3.
27) RAK, Roman, et. al: Biometrie a identita člověka : ve forenzních a komerčních aplikacích.
      Praha : Grada Publishing, a. s., 2008. ISBN 978-80-247-2365-5.
28) VÍTKOVÁ, Jana: Grafologie: aneb čteme dvakrát. 2. vyd. Olomouc : Votobia, 2001.
      ISBN 80-7198-501-5.

Internetové stránky

1) Komora expertů ručního písma 

Pro zobrazení stránek klikněte zde2) Asociace grafologů ČR 

Pro zobrazení stránek klikněte zde
 

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.