Kurz oceňování lesa (Mendlova universita v Brně)

Kurz oceňování lesa (Mendlova universita v Brně)

Termín konání:
4 semestrální kurz, který aktuálně probíhá od září - října roku 2012 a bude končit v červnu roku 2014. Průběžně se zjisťuje zájem o tento kurz v dalších letech.

Místo konání:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno

Cena kurzu:
16 400 Kč
(možno rozdělit do čtyř splátek po 4 100 Kč)

O kurzu:
Na základě pokynu JUDr. Filipa Melzera, PhD., LL.M., náměstka ministra spravedlnosti ze dne 15.9.2011, č.j. 359/2011-OD-ZN/5 byly zveřejněny specifické odborné podmínky pro žadatele o funkci znalce, které jsou závazné a jejich splnění je vyžadováno ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

Z výše uvedeného pokynu mimo jiné vyplývá, že ke jmenování soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace lesní pozemky, lesní porosty a škody na lesních porostech je nutné absolvovat postgraduální specializační studium v rozsahu minimálně čtyř semestrů.

Na základě výše uvedených pokynů bude na Mendelově univerzitě v Brně, Lesnické a dřevařské fakultě zahájeno specializační postgraduální studium, po jehož ukončení absolvent získá odbornou způsobilost pro jmenování soudním znalcem ve výše uvedené specializaci. Oproti kurzům oceňování lesa pořádaným v minulosti je nový kurz více zaměřený na praktickou činnost znalce a vypuštěny budou obecné lesnické disciplíny. Garantem kurzu je Ing. Jiří Matějíček, CSc.

Více informací (internetové stránky):
Klikněte zde

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.