Expert Forensic Science 2015 (ExFoS 2015, Brno)

Expert Forensic Science 2015 (ExFoS 2015, Brno)

Datum: 23. až 24. ledna 2015
Místo konání: Kongresové centrum, Výstaviště 1, Brno

O konferenci:
Konference zahrnuje společnou část, která obsahuje přednášky týkající se výkonu znalecké činnosti a všeho s ní souvisejícího. Dále jsou přednášky děleny do 4 sekcí:
  • Stavebnictví a oceňování nemovitostí - přednášky týkající se oceňování nemovitostí, vad a poruch staveb apod.
  • Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení - sekce pro znalce v oborech doprava a ekonomika. Obsahuje přednášky o nejnovějších poznatcích vědy a výzkumu v oblasti analýzy dopravních nehod, ale také z oblasti oceňování vozidel a strojních zařízení.
  • Rizikové inženýrství - příspěvky o analýze a prevenci rizik v různých technických a ekonomických oborech v návaznosti na forenzní disciplíny.
  • Forenzní ekotechnika - obsahuje přednášky zabývající se Forenzní ekotechnikou, převážně podoblastí Les a dřeviny.

Internetové stránky (více informací):
Klikněte zde
Přihlášení: Klikněte zde

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.