Jak správně projektovat a provádět průmyslové podlahy

Jak správně projektovat a provádět průmyslové podlahy

Datum: 22. 02. 2016
Časový harmonogram: 9:00 - 16:00 (registrace od 8:30 hod.)
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.; Ing. Petr Tůma, Ph.D.

O kurzu:
Kurz je zaměřen na problematiku průmyslových podlah, zejména na úskalí jejich návrhu a realizace, na časté vady a poruchy a jejich možnou prevenci. Zvláštní zřetel bude brán na podlahy hromadných garáží a problematiku rovinnosti průmyslových podlah.

Program kurzu:
 • Skladby, technologie, časté vady a poruchy
 • Statický návrh podlahy
 • Podlahy hromadných garáží
 • Rovinnost povrchu podlah
 • Diskuse (odpovědi na dotazy posluchačů v celém průběhu kurzu)

Anotace přednášek:
  • Skladby, technologie, časté vady a poruchy (doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.)
   1. definice průmyslové podlahy
   2. typy zatížení podlahy
   3. požadavky na podlahy a jejich vliv na řešení podlahy
   4. obvyklé skladby
   5. provádění podlah – upozornění na úskalí a parametry, které je vhodné kontrolovat
   6. objemové změny betonu a jejich vliv na vznik trhlin a deformace podlahy; možnosti používaných opatření pro omezení poruch
   7. výhody a omezení plynoucí z použití drátkobetonu ve srovnání s vyztužením sítěmi
   8. povrchové (nášlapné) vrstvy a jejich srovnání (vsypy, epoxidové stěrky, dlažby...)
   9. spáry dilatační a smršťovací, vhodné způsoby jejich řešení, příklady závad
   10. údržba, čistitelnost a životnost podlah
   11. příklady řešených vad a poruch, zhodnocení možnosti jejich oprav
   12. jak reklamovat a jak se bránit reklamacím podlah, doporučení pro smluvní ujednání
   13. nové trendy v podlahách

  • Statický návrh podlahy (doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.)
   1. příklady vad a poruch způsobených poddimenzováním podlahy
   2. podlahy na terénu a na stropní konstrukci
   3. zatížení statické, dynamické, teplotními vlivy, dotvarováním atd.
   4. dilatační celky
   5. příklad výpočtu

  • Podlahy hromadných garáží (Ing. Petr Tůma, Ph.D.)
   1. prostředí garáží a jeho nároky na podlahy
   2. normové požadavky na podlahy garáží
   3. příklady typických vad a poruch řešených při diagnostice a posuzování staveb
   4. obecná doporučení pro navrhování
   5. typy nátěrových systémů překlenujících trhliny a jejich možnosti
   6. specifické požadavky na podlahy na základové desce a doporučení pro jejich řešení

  • Rovinnost povrchu podlah (Ing. Petr Tůma, Ph.D.)
  1. pojmy místní rovinnost a celková rovinnost
  2. podlahy s náhodným a s definovaným pojezdem dopravních prostředků
  3. normové požadavky dle ČSN
  4. normové požadavky dle DIN 18202 a jiných zahraničních norem, srovnání
  5. postupy měření a vyhodnocení
  6. příklady výsledků měření

Cena kurzu:

1 690,- Kč + DPH (při přihlášení do 09. 02. 2016 včetně)
1 950,- Kč + DPH (při přihlášení po 09. 02. 2016)


Internetové stránky (více informací): Klikněte zde
Přihláška: Klikněte zde


logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.