Jak správně projektovat a provádět podlahy v bytové a občanské výstavbě

Jak správně projektovat a provádět podlahy v bytové a občanské výstavbě

Datum: 23. 02. 2016
Časový harmonogram: 9:00 - 16:00 (registrace od 8:30 hod.)
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: Ing. Ladislav Bukovský; Dr. Eduard Justa; Ing. Jiří Picek; Ing. Petr Ptáček, Ph.D.; Ing. Petr Tůma, Ph.D.

O kurzu:
Kurz je zaměřen na problematiku podlah v bytové a občanské výstavbě, zejména na úskalí jejich návrhu a realizace, na časté vady a poruchy a jejich možnou prevenci. Zvláštní zřetel bude brán na podlahové potěry, suché skladby podlah a různé typy podlahových krytin (dřevěné podlahy, dlažba, textilní, pružné a laminátové podlahy). Posluchači budou seznámeni také s normovými požadavky na navrhování a realizaci podlah v občanské a bytové výstavbě.

Program kurzu:
 • Norma na podlahy
 • Vady podlah
 • Podlahové potěry
 • Suché skladby podlah
 • Dřevěné podlahy
 • Dlažby
 • Diskuse (odpovědi na dotazy posluchačů v celém průběhu kurzu)

Anotace přednášek
  • Norma na podlahy, vady podlah (Ing. Petr Tůma, Ph.D.)
   1. požadavky normy ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení na projekt a na provádění podlah
   2. příklady závad podlah řešených při posudcích a diagnostice staveb
    • nevhodné skladby podlah
    • závady spojené s působením vlhkosti
    • poruchy potěrů
    • poruchy podlahových krytin
    • závady související s tepelnou izolací

  • Podlahové potěry (Ing. Jiří Picek)
   1. zásady návrhu podlahových souvrství
   2. obecně o potěrech
   3. lité potěry – použití, složení, vlastnosti, navrhování
   4. podmínky aplikace – podklad, smršťovací spáry, dilatace, teploty
   5. příprava podkladu pro lití potěru
   6. výroba směsi na maltárně, zkouška zpracovatelnosti, doprava a čerpání
   7. lité směsi, její zpracování, ošetřování hotového potěru
   8. vady litých potěrů
   9. pecifika cementových litých potěrů

  • Suché skladby podlah (Ing. Ladislav Bukovský)
   1. definice
   2. požadavky
   3. konstrukce suchých podlah
   4. rizika suchých podlah
    • deformace od zatížení
    • násypy v suchých podlahách
   5. trvanlivost

  • Dřevěné podlahy (Ing. Petr Ptáček, Ph.D.)
   1. typy dřevěných podlahovin: přírodní dřevo vhodné dřeviny, upravené dřevo, vrstvené lepené prvky, desky na bázi dřeva atd.
   2. požadavky na hotové podlahy
   3. požadavky na podklad (potěry, deskové materiály, podsypy apod.)
   4. zásady pro provádění
   5. povrchové úpravy: laky, oleje, vosky
   6. příklady vad a poruch

 • Dlažby (Dr. Eduard Justa) - bude doplněno

Cena kurzu:

1 690,- Kč + DPH (při přihlášení do 09. 02. 2016 včetně)
1 950,- Kč + DPH (při přihlášení po 09. 02. 2016)


Internetové stránky (více informací): Klikněte zde
Přihláška: Klikněte zde


logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.