Pohledové betony

Pohledové betony

Datum: 16. 02. 2016
Časový harmonogram: 9:00 - 16:00 (registrace od 8:30 hod.)
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jana Margoldová, CSc.; Ing. Milada Mazurová

O kurzu:
Kurz je zaměřen na problematiku pohledových betonů: požadavky na pohledové betony, bednění a separační prostředky, vliv výztuže, princip návrhu skladby pohledových betonů, požadavky na složky, ukládání a ošetřování pohledových betonů, příklady vad a jejich příčiny, tuzemská technická pravidla, zahraniční technické podmínky, smluvní aspekty, reklamace, sanace.

Program kurzu:
 • Technologie, požadavky
 • Zahraniční realizace
 • Požadavky, příklady chyb
 • Zahraniční směrnice

Anotace přednáše
  • Technologie, požadavky (doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.)
   1. co je pohledový beton
   2. motivy pro jeho použití
   3. jak realizovat pohledový beton: požadavky na projektanta, architekta, bednění, betonovou směs, zhotovitele konstrukce a provozovatele objektu
   4. možnosti jednotlivých profesí ovlivnit výsledek
   5. technická legislativa, požadavky směrnice TP ČBS 03 Pohledový beton na výsledný povrch a zhodnocení možností jejich kontroly
   6. doporučení pro smluvní specifikace
   7. údržba, sanace
   8. příklady vad řešených při znalecké činnosti, jejich příčiny a možnosti opravy

  • Zahraniční směrnice (doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.)
   1. představení německé a rakouské směrnice pro pohledové betony a jejich porovnání s českou

  • Zahraniční realizace (Ing. Jana Margoldová, CSc.)
   1. druhy estetických betonů
   2. povrchy vytvořené otiskem bednění / formy
   3. povrchy opracované v měkkém stavu
   4. povrchy opracované v zatvrdlém stavu
   5. barevný beton

  • Požadavky, příklady chyb (Ing. Milada Mazurová)
  1. požadavky na pohledový beton
  2. předpoklady úspěšné realizace /projektant, statik, investor, bednění, výrobce betonu, stavba)
  3. příklady úspěšných realizací
  4. příklady chyb a jejich příčiny

Cena kurzu:

1 690,- Kč + DPH (při přihlášení do 02. 02. 2016 včetně)
1 950,- Kč + DPH (při přihlášení po 02. 02. 2016)


Internetové stránky (více informací): Klikněte zde
Přihláška: Klikněte zde


logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.