Projektování a provádění betonových konstrukcí s ohledem na vznik trhlin

Projektování a provádění betonových konstrukcí s ohledem na vznik trhlin

Datum: 15. 02. 2016
Časový harmonogram: 9:00 - 16:00 (registrace od 8:30 hod.)
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Václav Pumpr, CSc.; Ing. Richard Schejbal; Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.

O kurzu:
Kurz je zaměřen na problematiku objemových změn betonu a jejich vliv na vznik trhlin.

Program kurzu:
 • Vznik trhlin, objemové změny betonu
 • Trhliny a sekundární hydroizolace
 • Těsnění trhlin – injektáž, krystalizace
 • Dimenzování na vznik a šířku trhlin
 • Bílé vany
 • Modelování chování betonu

Anotace přednášek
  • Vznik trhlin, objemové změny betonu; trhliny a sekundární hydroizolace (doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.)
   1. příčiny a mechanismus vzniku trhlin
   2. objemové změny betonu, jejich mechanismy, příčiny a možnosti ovlivnění
   3. další parametry betonu rozhodující pro vznik trhlin a jejich vývoj
   4. vliv trhlin na povlakové hydroizolace
   5. technologické zásady pro omezení rizika vzniku trhlin a omezení jejich velikosti
   6. příklady trhlin na reálných konstrukcích a jejich příčiny
   7. možnosti měření a sledování trhlin

  • Těsnění trhlin – injektáž, krystalizace (Ing. Václav Pumpr, CSc.)
  1. sanace trhlin možné technologie a doporučení pro jejich výběr
  2. sekundární krystalizace: princip působení, možnosti, výhody a nevýhodyi
  3. injektáže: materiálové báze, chování v trhlině, volba vhodného postupu, zásady provádění
  4. jiné způsoby sanace trhlin a jejich přednosti a nevýhody

Cena kurzu:

1 770,- Kč + DPH (při přihlášení do 01. 02. 2016 včetně)
2 020,- Kč + DPH (při přihlášení po 01. 02. 2016)


Internetové stránky (více informací): Klikněte zde
Přihláška: Klikněte zde


logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.