Užitečné odkazy
Zákony, vyhlášky, ...

Vstup do jednotlivých oborů

Pro zobrazení celého obsahu oboru klikněte na níže uvedené názvy oborů nebo použijte levé svislé menu.
Ostatní internetové stránky

1) Geomorfologický průvodce Ivana Turnovce
Internetové stránky o minerálech a jejich šperkovém využití

Pro zobrazení stránek klikněte zdeZákony a vyhlášky

Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví v platném znění

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách


Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení
, v platném znění

Pro zobrazení zákona klikněte zde
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích
, v platném znění

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů
, v platném znění

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin
a o změně některých zákonů

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech
, v platném znění

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů
, v platném znění

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků
, v platném znění

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o ochraně prům. vlastnictví

Pro zobrazení zákona klikněte zdeVyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů ve znění vyhlášky č. 21/2002 Sb.

Pro zobrazení vyhlášky klikněte zdeVyhláška č. 21/2002 ze dne 21. prosince 2001
, kterou se mění vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č. 550/1990 Sb. 

Pro zobrazení vyhlášky klikněte zdeVyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách
v platném znění (s účinky od 1.4.2004)

Pro zobrazení vyhlášky klikněte zdeVyhláška Ministerstva zemědělství č. 243 ze dne 31.5.2002, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele


Pro zobrazení vyhlášky klikněte zdeVyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby


Pro zobrazení vyhlášky klikněte zdeVíce zákonů a vyhlášek: Klikněte zde
Zákony a vyhlášky

1) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),
    ve znění pozdějších předpisů
   
Pro zobrazení zákona klikněte zde2) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,
    ve znění pozdějších předpisů
   
Pro zobrazení zákona klikněte zde3) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů
 
Pro zobrazení zákone klikněte zde4) Vyhláška č. 26/2007 Sb., k provedení zákona č. 200/1994 Sb, o zápisech vlastnických a jiných
     věcných práv k nemovitostem
, ve znění pozdějších předpisů
    
Pro zobrazení vyhlášky klikněte zde5) Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
   
Pro zobrazení zákona klikněte zde
Strojírenství všeobecné

Internetové stránky k odvětví Strojírenství všeobecné - Autoopravárenství

1) Jak na truck
Stránky se věnující tématice oprav nákladních automobilů, autobusů, traktorů atd. Najdete zde dokumentaci potřebnou k opravám, možnost konzultací, poradenství a informace o školeních.

Na stránky se dostanete kliknutím zde

Strojírenství těžké

Na dalším obsahu se pracuje.
Zákony a vyhlášky

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
   Na níže uvedeném odkazu je možné, po otevření stránky v novém okně, stáhnout celý zákon v textovém formátu kliknutím na ikonu knihy, která je vedle názvu zákona.

Pro zobrazení zákona klikněte zde
logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.