Je tržní hodnota (obvyklá cena) stanovená znalcem vč. nebo bez DPH?

Je tržní hodnota (obvyklá cena) stanovená znalcem vč. nebo bez DPH?

Odkázat na tento příspěvek 21.04.2012

Je tržní hodnota (obvyklá cena) stanovená znalcem vč. nebo bez DPH?

Odkázat na tento příspěvek 28.04.2012

Na tento dotaz odpovídala již několikráte pí.Ing.Scholzová z MF ČR)tel.257044265.

Odkázat na tento příspěvek 28.04.2012

Rád bych rozvinul dizkusi na toto téma:

Na konferenci AZO v lednu 2012,bylo konstatováno jedním znalcem,že znalecká činnost je podnikání.
Pokud tomuto tak je,proč daňový zákon z hlediska příjmů a výdajů to nerespektuje?
Při použití paušálních náhrad znalci mají max.40% a OSVČ 60%!!!
I tato diskriminace znalců má přímou souvislost s připravovaným zákonem a prováděcí vyhláškou k němu. Pan ministr spravedlnosti JUDr.Pospíšil,údajně předpokládá pro znalce určit max.hodinovou sazbu 350,-Kč!!,a bez firenciace,jak tomu je doposud se známým dovětkem,že stát nemá prostředky, přičemž p.prof.Ing.Albert
Bradáč, DrSc. prokazuje detailním rozborem,že by tato částka měla být něco přes 700,-Kč/hod.Tedy jednou tolik.Já si to myslím také.
Neouhlasím s argumetaci,že stát nemá prostředky.Pro uhrazení odměny znalci je nepotřebuje.To proto,když obdržím na př.od soudu Usnesení o jmenování znalce,vždy je uvedeno,že strana žalovaná a obžalovaná složí zálohu ve výši xxKč.
K té výši odměny 350,-Kč/hod. se musím jen pousmát,poněvadž když na př.jdu k pedikérce, tak ta si účtuje 300,-Kč/hod.,a když jdu do servizu s autem ,tak platím min.750-1000,-Kč/hod. A to nemám Mercedes,ani BMW.Přitom nás znalce potřebuji všichni.Bez našich posudků se "neodehraje" žádný spor.Tak jak to vlastně je? Nedávno jsem vyúčtoval znalečné bez určení splatností a poprvé se mi stalo,že p.samosoudce dodržel § 19 zák.č.444/2011 Sb.(t.j.do dvou měsíců od předání posudku vystavit Usnesení o znalečném).Nyní čekám,zda-li soud mi do 30ti dnů vyplatí přiznané znalečné.Výsledek sdělím následně.

Milan Čeladník,znalec K.Vary 775233098

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.