Tři různé znalecké odhady

Tři různé znalecké odhady

Odkázat na tento příspěvek 30.08.2012

Setkal jsem se s případem, kdy byly na jednu nemovitost vypracovány třemi různými soudními znalci znalecké odhady na obvyklou cenu nemovitosti. Výsledkem byly tři odhady s naprosto odlišnými cenami.

Rozhodoval někdy soud, který z více různých znaleckých odhadů na stejnou věc je správný? Jaké má občan možnosti takovouto situaci řešit?

Odkázat na tento příspěvek 24.09.2012


Ano, bohužel se toto stává velice často. Co znalec, to jiný názor a tím pádem i jiný výsledek. Stanovení obvyklé ceny není nijak striktně dáno. Obecně jsou uznávány různé metody a postupy při stanovení obvyklé ceny, ale zákonem nebo vyhláškou není dán žádný přesný postup.

Oba dotazy shrneme do jedné odpovědi. Nemůžeme mluvit za soud, ale obecně by mělo platit, že pokud jsou na jednu nemovitost vyhotoveny tři znalecké posudky s různými cenami, vyhotoví se další znalecký posudek (tzv. revizní znalecký posudek), který vypracuje buď znalec, ale povětšinou to bývá znalecký ústav. Znalecké ústavy se přibírají ve zvlášť obtížných případech, kdy je zapotřebí zvláštního vědeckého posouzení, a proto soudy pro vypracování revizních znaleckých posudků přibírají převážně tyto ústavy. Revizních znaleckých posudků od různých znaleckých ústavů si může soud nechat vyhotovit hned několik. Je pak malá pravděpodobnost, že by např. dva znalecké posudky ze znaleckých ústavů nepotvrdili jednu ze tří odhadnutých cen v posudku. Takto se tedy občan může bránit proti různým výsledkům ve znaleckých posudcích. Konečné zhodnocení všech znalecký posudků musí ale provést soud sám. Soud také rozhodne, který ze znaleckých posudků se použije při stanovení konečného verdiktu.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.