Pochybení znalce

Pochybení znalce

Odkázat na tento příspěvek 29.10.2012

Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat, když ten stejný znalec udělal posudek v roce 2006, že dům je rozestavěná novostavba a ohodnotil ji na cca 1,5mil (byla roszestavěná a nezkolaudovaná), během 4 let se se dostavěla a byla těsně před kolaudací, ale on v dalším posudku v roce 2010 uvedl, že stavba je sto let stará s tím, že cena je cca 2mil (původně se jedná o 100 let starou stodolu, která byla ale včetně základů postavena znovu na RD). Nechali jsme si udělat další posudek a reálná hodnota je 5mil. O danou nemovitost probíhá soudní spor a ani jeden posudek není u soudu jako důkaz. Protistrana se jen na posudek z roku 2010 odvolala v závěrečné řeči. Jde mi o to, jakou odpovědnost má znalec a zda lze někam podat stížnost, protože právní zástupce má tu drzsost nám ještě napsat, že jsme posudek z roku 2010 nerozporovali a mně fakt došla trpělivost. Musí být znalec v nějaké Komoře? Nemohu ho nikde na jít. Velmi děkuji.

Odkázat na tento příspěvek 02.11.2012

Dobrý den,

dovolíme si Váš dotaz zodpovědět směrem od jeho poslední části. Znalci jsou zapsáni v seznamech u příslušného krajského soudu. Seznamy jsou veřejné a možnost vyhledávání v seznamech naleznete zde: http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1. Komory a asociace, které sdružují znalce jsou organizovány pomocí vlastních samospráv a členství není pro znalce povinné. Pokud jde o posouzení znaleckých posudků z hlediska jejich správnosti, tak jediným kompetentním orgánem je soud. V případě, že se dva znalecké posudky od sebe značně liší, doporučujeme navrhnout vypracování revizního znaleckého posudku, pokud tak již soud neudělal. Revizní posudky zpracovávají zpravidla znalecké ústavy, a to v případech vyznačujících se náročností posuzovaného problému.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.