Těžba - Geologie

Těžba - Geologie

Úloha znalce v hydrogeologii a geologii (znalec není advokát)

13Kvě 2012
Napsal uživatel Jaromil Krajča 
PDFTiskEmail
1.  ÚLOHA ZNALCE V HYDROGEOLOGII A GEOLOGII (ZNALEC NENÍ
     ADVOKÁT)


tezba-geologieČtenářům tohoto příspěvku je nutno předem vysvětlit, jaká je faktická úloha znalce, zejména v procesu posuzování hydrogeologických podkladů ke stavbě jímacích objektů pro podzemní vody a případného doporučování jejich oprav, úprav nebo i dodávek nové techniky, například pro těžbu optimální jakosti podzemních vod včetně vod minerálních, termálních a silně proplyněných, při budování monitorovacích systémů k ochraně zdrojů podzemní vody, kontroly těsnosti skládek odpadů, kontroly nezávadnosti provozů atomových elektráren a problémových výrobních podniků, skladů nebezpečných surovin, rozvoje nebezpečných svahových pohybů vlivem srážek, půdních a podzemních vod (tzv. sesuvů půdy), pronikání odpadních vod z netěsných jímek a potrubí, atd.
   

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.