Zdravotnictví - Zdravotnická odvětví různá

Zdravotnictví - Zdravotnická odvětví různá

V této kategorii se nenachází žádný článek. Buďte první, kdo zde bude publikovat. Více zde.

Činnost soudního znalce a nezávislého odborníka v oblasti Ošetřovatelství

27Čer 2016
Napsal uživatel PhDr. et Mgr. Hana Plachá 
PDFTiskEmail
„Soudní znalec v oboru Zdravotnictví, odvětví Zdravotnická odvětví různá, specializace Ošetřovatelství má za úkol zhodnotit a posoudit úroveň kvality poskytované ošetřovatelské péče a vyjádřit se k možným pochybením při poskytování ošetřovatelské péče. Kvalita a úroveň takové péče je posuzována především na základě standardů a správně, v souladu s platnou legislativou, vedené ošetřovatelské dokumentace, dále konzultační a poradenskou činností v uvedené oblasti.

Posuzování kvality poskytované ošetřovatelské péče ze strany soudního znalce musí být realizováno nezávisle a objektivně, s ohledem na etické a morální zásady znalecké činnosti.“
   

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.