Lesní hospodářství - obecně

Lesní hospodářství - obecně

Aplikace funkčních biometrických parametrů pro hodnocení dřevin ve forenzní ekotechnice: les a dřevin

04Lis 2012
Napsal uživatel Ing. Kateřina Holušová 
PDFTiskEmail
1  ÚVOD

18.lesni hospodarstviForenzní ekotechnika: les a dřeviny (dále jen FEld) se zabývá systémovým zjišťováním a posuzováním stavů a vazeb znaleckého objektu – s důrazem na les a dřeviny. Tyto znalecké objekty zkoumání se vyskytují v prostředí, kterým jsou rovněž i součástí, v ekosystému [1]. Jde, mimo jiné, o provedení výběru, analýzy a určení postupů a cílů při využití informačních a detekčních technologií zejména v subsystému C: Funkční diagnostika Metody kontaktního ohodnocování rostlinstva (Contact Flora Assessment) – dále jen Metoda „CFA"
   

Návrh kritérií funkčních biometrických parametrů pro ohodnocování dřevin

06Říj 2012
Napsal uživatel Ing. Kateřina Rebrošová 
PDFTiskEmail
1  ÚVOD

18.lesni hospodarstviDle [2] je komplexní popis činnosti celého systému možný jen při hodnocení stromových jedinců jako celistvých organismů.
Posouzení zdravotního stavu stromového jedince (stanoviště, okolní prostor) – zjištění objektivních skutečností, které se budou blížit exaktnosti, je základním předpokladem pro vypracování objektivních znaleckých posudků z pohledu Forenzní ekotechniky: les a dřeviny
   

Standardizace a harmonizace znalecké metodiky pro potřeby Forenzní ekotechniky: les a dřeviny - související právní problematika

22Zář 2012
Napsal uživatel Ing. Kateřina Rebrošová 
PDFTiskEmail
1  ÚVOD

18.lesni hospodarstviÚčelem tohoto příspěvku Standardizace a harmonizace znalecké metodiky pro potřeby Forenzní ekotechniky: les a dřeviny (dále jen FEld) - související právní problematika, je vymezit a typizovat:  • znalecké obory ve Forenzní ekotechnice: les a dřeviny, v závislosti na zákonných normách,
  • výčet možných používaných metodik v konkrétní oblasti,
  • uvedení příkladu rozdílného použití některých metodik.

Výsledkem procesu standardizace a harmonizace by měl být standard pro ocenění určitého druhu majetku nebo standard pro jednotné postupy posouzení a možnosti zodpovězení na otázky zadavatele posudku v níže jmenovaném navrženém rozdělení. Tyto standardy by měly potom vyhovovat legislativním podmínkám (zákonným normám) České republiky.

   

Standardizace a harmonizace znalecké metodiky pro potřeby Forenzní ekotechniky: les a dřeviny

17Zář 2012
Napsal uživatel Ing. Kateřina Rebrošová 
PDFTiskEmail
1  ÚVOD

18.lesni hospodarstviTento příspěvek je koncipován jako vstupní studie využitelná pro potřeby harmonizace, standardizace a precizace znalostí, dovedností a zejména získávání objektivních skutečností pro využití ve forenzní ekotechnice: les a dřeviny.

Předmětem zájmu znalce v oboru lesní hospodářství - dříví, těžba, myslivost, oboru ochrana přírody a oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování lesních pozemků, trvalých porostů a škod na nich, je - ve většině znaleckých posudků z různých rovin hodnocený – v převážné většině - stromový jedinec, resp. lesní, či nelesní porost – trvale rozptýlená zeleň.
   

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.