Ekonomika - Ceny a odhady

Ekonomika - Ceny a odhady

V této kategorii se nenachází žádný článek. Buďte první, kdo zde bude publikovat. Více zde.

Využití znalce při řešení daňových úniků u daně z přidané hodnoty ve stavebnictví

05Úno 2014
Napsal uživatel Ing. et. Ing. Pavel Semerád, Ing. Petr Škoch  
PDFTiskEmail
Abstrakt

Článek se zabývá teoreticky možným způsobem daňového úniku u daně z přidané hodnoty ve stavebnictví. Některé podnikatelské subjekty mohou být založeny pouze pro účel páchání hospodářské trestné činnosti. Po vylákání daně, v tomto případě se jedná o nadměrný odpočet, ukončí podnikání. Správce daně tak již nevybere daň z titulu vlastní daňové povinnosti u tohoto plátce. Přestože s účinností od 1. ledna 2012 podléhají stavební a montážní práce přenesené daňové povinnosti, dle autorů tohoto článku existují další způsoby pro podvodné firmy jak zneužít DPH u stavebních děl ke svému obohacení. Návrhem řešení je využít znalce. Na základě běžných podkladů k nemovitosti, které má již dnes k dispozici např. stavební nebo katastrální úřad, by dokázal ve sporných případech rozhodnout o reprodukční ceně stavebního díla.
   

Předpokládaná životnost zemědělských budov

23Led 2014
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch; Ing. Jaroslav Chovanec, Ph.D. 
PDFTiskEmail
Abstrakt:
Nosným tématem příspěvku je problematika opotřebení zemědělských staveb. Našim cílem je poskytnout čtenářům argumentační podporu při využívání jiných než doposud doporučovaných životností zemědělských staveb. Výpočet opotřebení je nedílnou součástí ocenění každé nemovitosti. Podpora tedy směřuje nejen k vyhláškovému, ale i k tržnímu ocenění. Stručný historický exkurz rekapituluje doposud používané přístupy k výpočtu opotřebení. Výtah z přílohy pokynu pro stanovení tržních hodnot pozemků v SRN poskytuje čtenářům rychlý pohled na tuto problematiku u našich sousedů.
   

Oceňovací vyhláška pro rok 2014

21Lis 2013
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
Každorečně bývá oceňovací vyhláška novelizována a příští rok nebude vyjímkou. Změny v minulých letech nebyly tak velké, jako tomu bude příští rok. Co konrétně přinese oceňovací vyhláška pro rok 2014 s návazností na nový občanský zákoník, se dočtete z citace Předkládací zprávy návrhu oceňovací vyhlášky Ministerstva financí České republiky, která je uvedena níže. Na konci tohoto krátkého článku je pak možnost znění návrhu oceňovací vyhlášky stáhnout.
   

3. reportáž: A&CE Consulting, s.r.o. (video)

11Bře 2013
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail

                  

   

Novelizace zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., s účinností od 01. 01. 2013

30Led 2013
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch a kolektiv 
PDFTiskEmail
1  ÚVOD

logo3Dne 03. 01. 2013 proběhlo v kongresovém centru brněnského výstaviště každoroční školení týkající se novelizace zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 3/2008 Sb. Tradičně zde vystoupila Ing. Vlasta Scholzová z Ministerstva financí České republiky a prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., bývalý ředitel Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. V tomto krátkém článku si popíšeme, podle nás, významné změny v zákoně o oceňování majetku a oceňovací vyhlášce.
   

Databáze zrealizovaných kupních cen nemovitostí

22Kvě 2012
Napsal uživatel Ing. Tomáš Hudec 
PDFTiskEmail
1  ÚVOD

V současné době je při stanovování obvyklé hodnoty nemovitosti kladen velký důraz na porovnávací způsob ocenění. Při použití této metody stojí každý znalec před problémem, jakým způsobem vybrat vhodný statistický vzorek porovnávacích nemovitostí. K dispozici má tři základní možnosti výběru vhodných dat:
1.      vlastní databáze zrealizovaných kupních cen a sjednaných nájmů nemovitostí,
2.      realitní internetová a tištěná inzerce,
3.      externí databáze zrealizovaných kupních cen a sjednaných nájmů nemovitostí
   

Problematika ocenění bytů podle oceňovací vyhlášky

21Kvě 2012
Napsal uživatel Ing. Jaroslav Chovanec, Ph.D., Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
Jednotkové ceny za m2 podlahové plochy bytu a jejich meziroční změna

1  ÚVOD

g4Nový kalendářní rok je oblíbenou příležitostí k zahájení účinnosti nových či novelizovaných právních předpisů. Znalecká obec zabývající se oceňováním nemovitostí vždy na přelomu roku netrpělivě očekává změny v tzv. cenovém předpisu. Tento příspěvek se zabývá změnami v prováděcí vyhlášce k zákonu o oceňování majetku. Vzhledem k tomu, že platná oceňovací vyhláška č. 3/2008 Sb. ve znění vyhl. č. 387/2011 Sb. má celkem 205 stran textu o velikosti písma 8 pt (počítáno v dokumentu exportovaném z ASPI) je nezbytné její rozbor rozdělit na více oddílu.
   

Aspekty ocenění věcných břemen vyvolaných stavbami technické infrastruktury

17Bře 2012
Napsal uživatel Ing. Jaroslav Hába 
PDFTiskEmail
09.energetikaTrasa sítě technické infrastruktury (inženýrské sítě) činí v dotčené části z nezastavěného pozemku pozemek stavební, jelikož k umístění stavby byla tato část vymezena a určena územním rozhodnutím anebo regulačním plánem. Umístění inženýrské sítě do pozemku nebo na pozemek je věcnou a právní závadou, která předmětný pozemek zásadním způsobem a možná i zcela navždy znehodnotí Na takto dotčené části pozemku nelze již realizovat jinou stavbu, vysadit les, zřídit rybník či provést jiná opatření ekologické stability území. Pro vlastníka se tak stává tato část pozemku v šíři zákonem stanoveného ochranného pásma inženýrské sítě zcela bezcennou, kde navíc musí strpět věcné břemeno existence cizí stavby. Za takovéto věcné břemeno náleží vlastníku pozemku spravedlivá a přiměřená náhrada. Stanovení výše náhrady by mělo vycházet z profitu osoby oprávněné z věcného břemene.
   

Bezriziková míra výnosnosti

17Bře 2012
Napsal uživatel Ing. František Prodělal, Ph.D. 
PDFTiskEmail
06.ekonomikaČlánek byl publikován v roce 2009.
Základní složkou diskontní míry je bezriziková míra výnosnosti. O bezrizikové míře výnosnosti a způsobu jejího stanovení se v odborné literatuře i ve znalecké praxi vede obsáhlá diskuse. V tomto článku se zaměříme na požadavky, které by bezriziková míra výnosnosti měla splňovat a na způsob jejího stanovení v praxi. Většinu poznatků a závěrů je možné zobecnit pro výnosové ocenění jakéhokoli majetku (aktiva), některé závěry se však vztahují k bezrizikové míře výnosnosti pro ocenění podniků

   

Přirážka za tržní kapitalizaci při stanovení nákladů na vlastní kapitál metodou CAPM

17Bře 2012
Napsal uživatel Ing. František Prodělal, Ph.D. 
PDFTiskEmail
06.ekonomikaČlánek byl publikován v roce 2009.
Skutečná výnosnost a riziko, které jsou dosahované u srovnatelných investic na kapitálovém trhu, neodpovídají nákladům vlastního kapitálu kalkulovaným metodou CAPM. Proto je nutné zohlednit rizikovost společnosti ve vztahu k její velikosti, což je předmětem tohoto příspěvku. Zvláštní pozornost je třeba věnovat způsobu aplikace přirážky za tržní kapitalizaci pro podniky ČR
   

Strana 1 z 2

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.