A&CE Consulting, s.r.o.

A&CE Consulting, s.r.o.

Ohodnoťte tuto položku
(2 hlasů)
Obory znalecké činnosti
Doprava, Ekonomika, Stavebnictví, Strojírenství, Zemědělství

Adresa sídla: Ptašinského 4, 602 00 Brno
Kraj: Jihomoravský

Kontakty
Telefon: +420 541 594 259, fax: 541 594 260
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript    
Www stránky: www.ace.cz

Obory znalecké činnosti
Doprava - Pro hodnocení provozně-technických, provozních a ekonomických parametrů silničních motorových vozidel a otázky provozu městské dopravy.

Ekonomika - Pro metodiku účetnictví, kalkulace, rozpočtování, peněžnictví a pojišťovnictví, správu národního majetku, ceny a odhady nemovitostí, motorových vozidel, kancelářských zařízení, strojů a náhradních dílů k nim, podniků, cenných papírů, derivátů kapitálového trhu, nehmotného majetku, pohledávek a závazků, obchodních podílů v obchodních společnostech, přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami, přezkoumávání smlouvy o převodu podniku nebo jeho části a smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části, přezkoumávání ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku, přezkoumávání smlouvy o fúzi, oceňování jmění obchodní společnosti při fúzi, rozdělení nebo změně právní formy.

Stavebnictví - Pro normativní základnu, tvorbu a uplatňování cen a rozpočtování ve stavebnictví.

Strojírenství - Pro strojírenskou ekonomii a technologie.

Zemědělství - Pro provoz a ekonomiku zemědělské výroby.

Poslední úpravy Pátek, 09 Prosinec 2011 18:14

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.