Ochrana přírody

Ochrana přírody

Zákony a vyhlášky

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zdeZákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zdeZákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
 
Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zdeZákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zdeZákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zdeZákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zdeVyhláška č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde
 


Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny


Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zdeVyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zdeVyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady
za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku


Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zdeVyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde

Směrnice a metodické podklady

Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
 

Pro zobrazení a uložení směrnice klikněte zdeSměrnice Evropského parlamentu a rady č. 2009/147/ES ze dne 30.listopadu 2009 o ochraněvolně žijících ptáků 

Pro zobrazení a uložení směrnice klikněte zdeMetodický materiál Ministerstva životního prostředí ČR. Postup posuzování vlivů koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Pro zobrazení a uložení metodického materiálu klikněte zdeMetodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Pro zobrazení a uložení metodického hodnocení klikněte zdePříručka k hodnocení významnosti vlivů napředměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 
                                                                                                                              

Pro zobrazení a uložení příručky klikněte zdeMetodický návod pro zpracování Biologického hodnocení ve smyslu §67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisůa § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
                                                                                                                              

Pro zobrazení a uložení metodického podkladu klikněte zde

Internetové stránky

1) Ministerstvo životního prostředí 

Pro zobrazení stránek klikněte zde2) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Pro zobrazení stránek klikněte zde3) Firma Conbios s.r.o.

Pro zobrazení stránek klikněte zde4) Biomonitoring   NOVÉ 22. 08. 2013!
Portál s veřejně dostupnými výsledky monitoringu početnosti ohrožených druhů rostlin a živočichů v ČR.

Pro zobrazení stránek klikněte zde5) BioLib   NOVÉ 22. 08. 2013!
Veřejný portál s údaji o taxonomickém zařazení, fotografiemi a mapami rozšíření druhů rostlin a živočichů v ČR.

Pro zobrazení stránek klikněte zde6) Agentura ochrany krajiny a přírody ČR    NOVÉ 22. 08. 2013!
Ústřední seznam ochrany přírody - přehled zvláště chráněných druhů, zvláště chráněných území, jejich rozlohy, aktuální plány péče o tato území atd.

Pro zobrazení stránek klikněte zde7) Portál informačního systému ochrany přírody   NOVÉ 22. 08. 2013!
Částečně veřejný portál ochrany přírody - Nálezová databáze ochrany přírody ČR je přístupná pouze orgánům veřejné správy a autorizovaným osobám pro biologické hodnocení a posuzování vlivů na předměty ochrany v rámci evropské soustavy Natura 2000 na základě smlouvy s AOPK ČR. Při využívání je nezbytná reciproční výměna dat, tj. data lze stahovat pod podmínkou ukládání vlastních aktuálních dat o nálezech a pozorování rostlin a živočichů.

Pro zobrazení stránek klikněte zde8) Geoportál ČÚZK   NOVÉ 22. 08. 2013!
Mapové aplikace a zdroje informací o území.

Pro zobrazení stránek klikněte zde9) Informační portál EIA   NOVÉ 22. 08. 2013!
Informační portál, ve kterém je uveden přehled procesů EIA (běžících i uzavřených) a uloženy patřičné dokumenty (oznámení, dokumentace, posudky).

Pro zobrazení stránek klikněte zde10) Veřejný registr půdy - LIPS   NOVÉ 24. 08. 2013!
Veřejný registr půdy. Řada informací o uživatelích zemědělské půdy, typu půd, sklonitosti, erozi atd.

Pro zobrazení stránek klikněte zde11) Nahlížení do katastru nemovitostí   NOVÉ 24. 08. 2013!
Vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů nebo nebytových prostorů), evidovaných v katastru nemovitostí, informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Pro zobrazení stránek klikněte zde

Zahraniční internetové stránky

1) IUCN - International Union for Conservation of Nature   NOVÉ 24. 08. 2013!
Mezinárodně platné smlouvy v ochraně přírody.

Pro zobrazení stránek klikněte zde2) The IUCN Red List of Threatened Species   NOVÉ 24. 08. 2013!
Světová červená kniha (červený seznam) ohrožených druhů organismů.

Pro zobrazení stránek klikněte zde3) Global Invasive Species Database  NOVÉ 24. 08. 2013!
Databáze invazních a dalších geograficky nepůvodních druhů celého světa.

Pro zobrazení stránek klikněte zde
logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.