Doprava

Doprava

Zákony a vyhlášky

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zde

Software pro analýzu silničních nehod

1) PC Crash

Více informací o programu: Klikněte zde1) Virtual CRASH

Více informací o programu: Klikněte zde

Literatura

1) Analytika silničních nehod II, BRADÁČ, A., vydavatel Dům techniky ČSVTS, Ostrava 1985
2) Analýza nehód jednostopých vozidiel, KASANICKÝ, G., KOHÚT, P., Žilinská univerzita v Žilině
    ÚSI, 2000
3) AutoExpert - CD EES 4.0, MELEGH, G., Hungary 2002
4) Handbuch Verkehrsunfall - rekonstruktion, BURG, H., MOSER, A., Friedr. Vieweg & Sohn Verlag
    / GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2007
5) Ing.-Büro, CD Motocykel EES - nárazové skúšky, PRIESTER, J., Rad skúšok máj Saarbrücken,
   SRN 2001
6) Súčasné a perspektívne možnosti analýzy dopravních nehód, KASANICKÝ, G., Žilinská
    univerzita v Žilině, Žilina 1999
7) Teória pohybu a rázu pri analýze a simulácii nehodového deja, KASANICKÝ, G.,
    KOHÚT, P., LUKÁŠIK, M., Žilinská univerzita v Žilině, Žilina 2001
8) Znalecký standard. č. 3: Technická analýza střetu vozidla s chodcem, BRADÁČ, 
    A., KREJČÍŘ, P.,  GLIER L., PLCH J., LUKAŠÍK L., HELEŠIC V., Nakladatelství VUT,
    Brno, 1991
9) Znalecký standard. č. 4: Technická analýza nárazu vozidla na překážku, BRADÁČ, 
    A., KREJČÍŘ, P., GLIER L., PLCH J., LUKAŠÍK L., HELEŠIC V., Nakladatelství VUT,
    Brno, 1991

Ostatní internetové stránky  NOVÉ 16. 11. 2012 !

1) Crashtest-service

Pro zobrazení stránek klikněte zde2) Technical investigations and accident analysis

Pro zobrazení stránek klikněte zde3) National crash analysis center

Pro zobrazení stránek klikněte zde4) National highway traffic safety administration

Pro zobrazení stránek klikněte zde

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.