Potravinářství

Potravinářství

Zákony a vyhlášky

1) Zákon č. 110/1997 Sb, o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zde2) Vyhláška č. 133/2004 Sb., o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde3) Vyhláška č. 296/1997 Sb., kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde4) Vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde5) Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde6) Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde7) Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde8) Vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde9) Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde10) Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde11) Vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde12) Vyhláška č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde13) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde14) Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde15) Vyhláška č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde16) Vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde17) Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde18) Vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde19) Vyhláška č. 331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde20) Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, v aktuálním znění   

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde21) Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde22) Vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde23) Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zde24) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zde25) Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zde26) Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zde27) Nařízení vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv  

Pro zobrazení a uložení nařízení vlády klikněte zde28) Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zde29) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zde30) Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení nařízení vlády klikněte zde31) Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení nařízení vlády klikněte zde32) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zde33) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zde

Internerové stránky

1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce  

Pro zobrazení stránek klikněte zde2) Potravinářská komora České republiky  

Pro zobrazení stránek klikněte zde3) Český svaz zpracovatelů masa  

Pro zobrazení stránek klikněte zde


Vysoké školy NOVÉ 10. 09. 2013!
Přehled vysokých škol, které souvisí s oborem Potravinářství.

1) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta potravinářské a biochemické technologie, obor Chemie a analýza potravin.

Pro zobrazení fakulty klikněte zde2) Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta veterinární hygieny a ekologie, obor Bezpečnost a kvalita potravin.

Pro zobrazení fakulty klikněte zde3) Mendelova univerzita v Brně
Agronomická fakulta, obor Technologie potravin.

Pro zobrazení fakulty klikněte zde4) Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, obor Výživa a potraviny.

Pro zobrazení fakulty klikněte zde

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.