Elektrotechnika

Elektrotechnika

Nařízení vlády, zákony a vyhlášky

1) Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení  

Pro uložení a zobrazení nařízení klikněte zde2) Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility  

Pro uložení a zobrazení nařízení klikněte zde3) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  

Pro uložení a zobrazení nařízení klikněte zde4) Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí  

Pro uložení a zobrazení nařízení klikněte zde5) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)  NOVÉ 05. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení zákona klikněte zde6) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů  NOVÉ 05. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení zákona klikněte zde7) Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku  NOVÉ 05. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení zákona klikněte zde8) Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)  NOVÉ 05. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení zákona klikněte zde9) Zákon č. 133/1995 Sb., o požární ochraně  NOVÉ 05. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení zákona klikněte zde10) Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  NOVÉ 06. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení zákona klikněte zde11) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  NOVÉ 06. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení zákona klikněte zde12) Zákon č. 253/2005 Sb.,kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce   NOVÉ 06. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení zákona klikněte zde13) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  NOVÉ 06. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení zákona klikněte zde14) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  NOVÉ 06. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení zákona klikněte zde15) Vyhláška č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155)  NOVÉ 07. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení vyhlášky klikněte zde16) Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb  NOVÉ 07. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení vyhlášky klikněte zde17) Vyhláška č. 48/1992 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 15. dubna 1982 kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení  NOVÉ 07. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení vyhlášky klikněte zde18)  Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  NOVÉ 07. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení vyhlášky klikněte zde19) Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)  NOVÉ 07. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení vyhlášky klikněte zde20) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  NOVÉ 07. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení vyhlášky klikněte zde21) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  NOVÉ 07. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení vyhlášky klikněte zde22) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  NOVÉ 07. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení vyhlášky klikněte zde


Internetové stránky

1) Soudní znalec elektro
Stránky mají za cíl poskytovat kompletní služby v oblasti, kde se prolíná právo a elektrotechnika.
Nejčastěji stránky využijí soudní znalci, avšak mnoho užitečných služeb zde poskytneme i advokátům, či soudcům, kteří zde mohou nalézt odborné informace napomáhající získat orientaci v konkrétní kauze. Stránky jsou určeny rovněž pro občany, podnikatele, firmy, státní instituce i soudy.

Pro zobrazení stránek klikněte zde
logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.