Oceňování těžebních práv a ložisek nerostů (jednodenní kurz, IOM VŠE v Praze)

Oceňování těžebních práv a ložisek nerostů (jednodenní kurz, IOM VŠE v Praze)

Datum:
22. 01. 2015

Místo konání:
Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 - Žižkov
Zasedací místnost č. 20 Nová budova (přízemí)

O kurzu:
Kurz je určen nejen pro již činné soudní znalce a odhadce majetku (kteří absolvovali základní kurzy dříve a považují za potřebné doplnit si tehdy získané znalosti), ale i pro zájemce, kteří chtějí prohloubit své znalosti o problematiku báňského průmyslu, a to nejen pro úkoly zadané od soukromých osob, ale též pro zadání od soudů a orgánů činných v trestním řízení a bankovního sektoru.

Posluchači v tomto kurzu získají přehled nejen o hlavních zásadách a metodách, které je třeba vzít v úvahu při odhadech hodnoty majetku v báňském průmyslu, ale seznámí se také s postupy, které se nejčastěji používají pro vlastní ocenění.

Obsah přednášky:
  • Základní instituty horního práva, související legislativa
  • Oceňování v těžebním průmyslu dle Mezinárodních oceňovacích standardů IVSC, klasifikace nerostných zdrojů a rezerv dle UNFC
  • Vývoj oceňování ložisek nerostných surovin a těžebních práv v České republice
  • Výchozí podklady a data pro ocenění
  • Odhad tržní hodnoty a administrativní ocenění pozemků s ložiskem nerostné suroviny, přínos matematické statistiky, modelové příklady
  • Odhad tržní hodnoty těžebních práv a ložisek nevyhrazených nerostů
  • Modelový příklad výpočtu
  • Přístup soudní moci, ústředních orgánů a bankovního sektoru k výsledkům ocenění, stanoviska ústředních orgánů, judikatura
  • Příklady z praxe
  • Doporučení relevantní literatury
 
Cena kurzu:
3 300,- Kč + 21 % DPH, tj. 3 993,- Kč vč. DPH.

Pozvánka (více informací): Klikněte zde
Přihláška: Klikněte zde
Internetové stránky:
Klikněte zde

·  

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.