Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (nový) po více než roce platnosti, zkušenosti s uplatňováním práva z vadného plnění (dříve reklamace) s diskuzí

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (nový) po více než roce platnosti, zkušenosti s uplatňováním práva z vadného plnění (dříve reklamace) s diskuzí

Datum: 14. května 2015
Časový harmonogram: 9:00 - 13:00 (registrace od 8:30)
Místo konání: Kongresové centrum, místnost č. 201, Výstaviště 1, Brno

Program semináře:
1) Mgr. Miloš Borovička, zástupce časopisu pro spotřebitele dTest: „Nový občanský zákoník platný od 1. 1. 2014, shoda s kupní smlouvou, záruka za vady výrobku, uplatňování práva z vadného plnění (dříve reklamace), vysvětlení pojmů v zákoně obsažených“
2) Mgr. Aleš Havíř, zástupce České obchodní inspekce ČOI: „Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, Zákon o ochraně spotřebitele - č. 634/1992 Sb., kontroly výroby a prodeje čalouněného nábytku, lůžek, matrací“
3) Ing. Miloslava Štachová, AZL - zkušebna kožedělných a textilních materiálů a výrobků, soudní znalec: „Zkušenosti soudního znalce s novým občanským zákoníkem“
4) Ing. Helena Prokopová, Cech čalouníků a dekoratérů, soudní znalec: „Nejčastější vady výplní čalouněných výrobků“
5) Diskuze

Cena semináře:
800 Kč (pro členy Cechu čalouníků a dekoratérů), 1 000 Kč (pro nečleny)


Internetové stránky (více informací):
Klikněte zde
Přihláška: Klikněte zde

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.