Vady a poruchy staveb - poučení z chyb, obvodové pláště a střechy

Vady a poruchy staveb - poučení z chyb, obvodové pláště a střechy

Datum: 03. 02. 2016
Časový harmonogram: 9:00 - 16:00 ( registrace od 8:30 hod.)
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: Ing. Jan Ficenec, Ph.D.; doc. Ing. František Kulhánek, CSc.; Ing. Petr Lorenc; doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.

O kurzu:
Kurz je zaměřen na problematiku vad a poruch ve stavebnictví - zejména vad obalových a kompletačních konstrukcí. Lektoři přednášejí o svých zkušenostech s nejčastěji se vyskytujícími vadami a poruchami příslušných stavebních konstrukcí. Probírat se budou možnosti prevence i následných oprav. Cílem kurzu je poskytnout posluchačům příležitost k poučení se z cizích chyb.

Osnova kurzu:
 1. Tepelná ochrana budov (doc. Ing. František Kulhánek, CSc.)
 2. Vady střech (doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.)
 3. Vnější omítky a nátěry (Ing. Jan Ficenec, Ph.D.)
 4. Vady zateplovacích systémů (Ing. Petr Lorenc)
 5. Diskuse (odpovědi na dotazy posluchačů v celém průběhu kurzu)

Program kurzu:


Anotace přednášky "Tepelná ochrana budov" (doc. Ing. František Kulhánek, CSc.
)

Legislativní požadavky. Vady a poruchy související s:
 1. hodnotou součinitele prostupu tepla
 2. nejnižší vnitřní povrchovou teplotou konstrukcí
 3. kondenzací vodní páry uvnitř konstrukce
 4. letní tepelnou stabilitou prostoru
 5. průvzdušností konstrukce
 6. energetickými vlastnostmi objektu
Prevence vzniku vad a poruch staveb – projekt, realizace.

Anotace přednášky "Vady střech" (doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.)

Jedná se o nutnou sanaci jednoplášťové ploché střechy s tepelnou izolací na nosné konstrukci z trapézového plechu. Střechy na trapézovém plechu se dnes používají zejména u halových objektů zejména v průmyslové a občanské výstavbě. Vzhledem k přímé návaznosti nosné ocelové konstrukce na střešní plášť je nutné jejich komplexní řešení v návaznosti na obalové konstrukce obvodových stěn i všech obalových konstrukcí.

Anotace přednášky "Vnější omítky a nátěry" (Ing. Jan Ficenec, Ph.D.)

Povrchové úpravy vnějších povrchů tvoří integrální součást každé konstrukce. Z hlediska funkčnosti je nesmírně důležitá vzájemné interakce podkladní konstrukce - povrchové souvrství – okolní prostředí. V případě, že není tato vzájemná interakce zohledněna, může dojít k výskytu vad a poruch, které snižují výslednou kvalitu provedení, funkčnost a životnost nejen povrchových úprav, ale i celé konstrukce.

Anotace přednášky "Vady zateplovacích systémů" (Ing. Petr Lorenc)

 1. Ošidnosti návrhu (architektura, spřažené konstrukce, vlhkost)
 2. Chyby provádění u jednotlivých operací a vybraných detailů
 3. Kritické izolanty ("měkké" a vícevrstvé MW desky, "šedý" EPS)
 4. Kdy je možné ETICS pouze lepit, kdy a jak je nutno hmoždinkovat
 5. Požární bezpečnost ETICS
 6. ETICS s keramickým obkladem
 7. Záludnosti povrchových úprav (tmavé odstíny, vhodná roční doba, doobjednávky)
 8. TSR - nový způsob posuzování vhodnosti barevných odstínů pro zateplování

Cena kurzu:

1 770,- Kč + DPH (při přihlášení do 20. 01. 2016 včetně)
2 020,- Kč + DPH (při přihlášení po 20. 01. 2016)


Internetové stránky (více informací): Klikněte zde
Přihláška: Klikněte zde


logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.