Znalci

Znalci
Znalci

Znalci (53)

Obor - Odvětví - Specializace
Bezpečnost práce - Bezpečnost práce - ochrana zdraví při práci
Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika - Ceny a odhady - autorská a průmyslová práva, ochranné známky, patenty, užitné
                                                a průmyslové vzory, licence, know-how, oceňování duševního
                                                vlastnictví, nekalá soutěž
Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika - Ceny a odhady - nemovitostí
Stavebnictví - Stavby obytné
                        - Stavby průmyslové
Obor - Odvětví - Specializace
Doprava - Doprava městská - technické posudky o příčinách silničních nehod
                - Doprava silniční - technické posudky o příčinách silničních nehod
Ekonomika - Ceny a odhady - motorová vozidla
Obor - Odvětví - Specializace
Požární ochrana - Požární ochrana 
Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika - Investice - ekonomické analýzy
                                    - posuzování investičních projektů
                                    - stanovení ztrát a ušlého zisku

Obor - Odvětví - Specializace
Zdravotnictví - Zdravotnictví - Chirurgie
Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika - Ceny a odhady - motorová vozidla
                                              - zemědělská a manipulační technika
                                              - strojů a zařízení
                                              - spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku,
                                                vybavení a zařízení domácností
                                              - použitého zboží
Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika - Ceny a odhady - motorová vozidla
                                              - movité - průmyslové zboží, stroje a zařízení
Strojírenství - Strojírenství všeobecné - autoopravárenství, technický stav motorových vozidel
Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika - Ceny a odhady - nemovitostí
Stavebnictví - Stavby obytné
                        - Stavby průmyslové

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.