Znalci

Znalci
Znalci

Znalci (53)

Obor - Odvětví - Specializace
Zdravotnictví - Psychiatrie 
                         - Sexuologie
Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika - Ceny a odhady - koní   
Zemědělství - Výroba živočišná - chov koní
Obor - Odvětví - Specializace
Meteorologie - Meteorologie - klimatologie
Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika - Ceny a odhady - nepeněžitých vkladů, podniků, oceňování pohledávek a nehmotného
                                                majetku, cenných papírů
                                              - oceňování jmění obchodních společností při fúzi, rozdělení a změně
                                                právní formy, oceňování majetkových práv a podílů v obchodních
                                                společnostech, oceňování derivátů kapitálového trhu, transferové
                                                ceny, posuzování úvěrové způsobilosti fyzických a právnických
                                                osob, stanovení bonity podnikatelských subjektů, hodnocení
                                                úvěrových rizik          
                      - Účetní evidence
                      - Ekonomická odvětví různá - daně, projekty sloučení, splynutí, rozdělení nebo
                                                                 přeměny obchodních společností a družstev, kapitálové
                                                                 trhy a oceňování portfolií, finanční analýzy a posuzování
                                                                 podnikatelských záměrů, ekonomické analýzy, rozpočtování
                                                                 a kalkulace, inventarizace, posuzování účetních, finančních,
                                                                 daňových a investičních transakcí
Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika - Ekonomická odvětví různá - daně
Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika - Ceny a odhady - movité - výrobní stroje, zařízení, systémy     
                                              - movité - zařízení domácností a kanceláří
Strojírenství - Strojírenství všeobecné - posuzování výrobních strojů, zařízení, systémů
Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika - Ceny a odhady - zbraně palné
Kriminalistika - Kriminalistika - použití zbraně
Sport - Sport - provozování - sebeobrana
Obor - Odvětví - Specializace
Doprava - Doprava silniční
Ekonomika - Ceny a odhady - motorových vozidel, strojů a strojních zařízení
Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika - Ceny a odhady - nemovitostí  
Obor - Odvětví - Specializace
Doprava - Doprava městská - technické posudky o příčinách dopravních nehod
                - Doprava silniční - technické posudky o příčinách dopravních nehod
Ekonomika - Ceny a odhady - motorová vozidla
Strojírenství - Strojírenství všeobecné - opravárenství a technický stav motorových vozidel

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.