Znalci

Znalci
Znalci

Znalci (53)

Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika - Ceny a odhady - nemovitostí
Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika - Ceny a odhady - pozemků a porostů jak lesních tak ostatní zeleně mimo les
                                              - oceňování škod způsobené zvěří a na zvěři
                                              - oceňování trofejí zvěře
Lesní hospodářství - Myslivost
                                    - Dříví - těžba   
                                    - Lesní hospodářství - funkce lesů v krajinném/přírodníma životním/prostředí
Obor - Odvětví - Specializace
Doprava - Doprava městská
                - Doprava silniční - dopravní nehody
Ekonomika - Ceny a odhady - motorových vozidel
Strojírenství - Strojírenství všeobecné - autoopravárenství
Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika - Ceny a odhady - oceňování lesních pozemků, lesních porostů a zemědělských pozemků
                                              - škody na lesních porostech
Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika - Ceny a odhady - nemovitostí
Stavebnictví - Stavby obytné
                        - Stavby průmyslové
Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika - Ceny a odhady - oceňování podniků, nehmotného majetku, oceňování jmění obchodních
                                                společností při fúzi, rozdělení nebo změně právní formy
Obor - Odvětví - Specializace
Stavebnictví - Inženýrské stavby - betonové a zděné konstrukce
                        - Stavby obytné - betonové a zděné konstrukce
                        - Stavby průmyslové - betonové a zděné konstrukce
                        - Stavby vodní - betonové a zděné konstrukce         
                        - Stavby zemědělské - betonové a zděné konstrukce
                        - Stavební odvětví různá - zakládání staveb, podzemní stavby 
Obor - Odvětví - Specializace
Elektronika - Elektronika
Kybernetika - Výpočetní technika
Obor - Odvětví - Specializace
Ochrana přírody - Ochrana přírody - dezinfekce, dezinsekce a deratizace
                                                        - ochrana životního prostředí a odpadové hospodářství
Obor - Odvětví - Specializace
Stavebnictví - Stavební odvětví různá - hydroizolace staveb, stavební chemie

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.