Znalci

Znalci
Znalci

Znalci (53)Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika - Ceny a odhady - motorových vozidel
                                              - oceňování strojů, přístrojů a výrobního zařízení
Strojírenství - Strojírenství všeobecné - posuzování technického stavu motorových vozidel
                                                             a autoopravárenství 
Obor - Odvětví - Specializace
Strojírenství - Strojírenství všeobecné - proces svařování
Obor - Odvětví - Specializace
Požární ochrana
- Ovocnářství a zahradnictví - arboristika - posuzování zdravotního stavu, poškození
                                 a technologií péče o dřeviny rostoucí mimo les
Obor - Odvětví - Specializace
Požární ochrana - Požární ochrana
Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika - Ceny a odhady - Movitosti: filatelie
Zdravotnictví - Orthopedie
Obor - Odvětví - Specializace
Kriminalistika - Kriminalistiky - Společenská závadnost textů a zástupné symboly
Sociální vědy - Sociální vědy - Politologie, extremismus a terorismus
Obor - Odvětví - Specializace
Zdravotnictví - Zdravotní odvětví různá - Posudkové lékařství
Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika - Ceny a odhady - Nemovitostí
Obor - Odvětví - Specializace
Ochrana přírody - Ochrana přírody - Specializace botanika
Obor - Odvětví - Specializace
Zdravotnictví - Epidemiologie - Infekční nemoci

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.