Znalci

Znalci
Znalci

Znalci (53)

Obor - Odvětví - Specializace
Stavebnictví - Stavební odvětví různá - Vhodnost použitých materiálů, stáří, konstrukční systémy
                                                             a statika
, stavební rozpočty a kalkulace cen stavebních prací
                                                             a konstrukce

Technické obory - Technické obory (různé) - Stavební izolace tepelné, vodotěsné, protipožární
                                                                       a akustické
Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika   - Ceny a odhady - Nemovitosti
Projektování - Projektování - Pro stavebnictví
Stavebnictví - Inženýrské stavby
                       - Stavby obytné
                       - Stavby vodní
                       - Stavby zemědělské
                       - Stavební odvětví různá
Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika - Ceny a odhady - Obchodních společností, podniků, finančního a nehmotného majetku,
                                                cenných papírů a nepeněžitých vkladů dle obch. zákoníku

                       -  Správa národního majetku - Finanční expertíza
Strana 6 z 6

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.