Nová kategorizace znaleckých oborů a odvětví

Nová kategorizace znaleckých oborů a odvětví

Odkázat na tento příspěvek 17.02.2012

Nová kategorizace znaleckých oborů a odvětví, jejíž návrh je dostupný na stránkách Hospodářské komory ČR, ve mně vzbuzuje rozpaky. Údajně má nové členění přispět ke zpřehlednění oborů, a usnadnit tak občanům a orgánům veřejné moci výběr znalce z příslušného oboru. Předpokládám, že tento krok je dalším v řadě kroků „sloužících ke zkvalitnění znalecké činnosti“, jak tuto prázdnou frázi MSp ČR v poslední době neustále omílá. Dovolím si uvést konkrétní příklad, jak tento krok paradoxně nejenže nepřispěje ke zpřehlednění členění oborů, ale může způsobit i netransparentnost kvalifikace jednotlivých znalců.
V současné době stojí vedle sebe obor písmoznalectví, specializace ruční písmo a kriminalistika, expertiza ručního písma. Tato zbytečná dvojkolejnost v názvosloví nejenže způsobuje zmatky, ale zároveň umožňuje jmenovat znalcem nekvalifikovanou osobu. Zásadním problémem této dvojkolejnosti u oborů, které mají týž cíl, tedy identifikaci pisatele ručně psaného projevu a posuzování pravosti podpisů, jsou odlišné kvalifikační požadavky. V obou případech adepti musí vedle obecných předpokladů prokázat v podstatě tutéž odbornost. U oboru písmoznalectví však funguje „pojistka“ve formě zkoušky před poradním sborem pro otázky písmoznalectví, zřízeným ministrem spravedlnosti, která dokáže zabránit průniku nekvalifikované osoby do oboru. Je nutné podotknout, že i bývalí policejní experti vyškolení na Kriminalistickém ústavu Praha nebo pracovištích OKTE PČR musí tuto zkoušku absolvovat, pokud chtějí vykonávat praxi v civilní sféře. V případě oboru kriminalistika, expertiza ručního písma tato zkouška odpadá a je pouze na zvážení předsedy příslušného krajského soudu nebo ministra spravedlnosti, zda kvalifikaci žadatele uzná za vyhovující.
Znalců z druhé skupiny (kriminalistika, expertiza ručního písma) je velmi málo a až na výjimky se jedná o kvalifikované osoby, bývalé kriminalistické experty PČR. Ovšem existují i výjimky. Ministrem spravedlnosti byla znalcem v tomto úzce specializovaném oboru jmenována osoba nesplňující odborné kvalifikační předpoklady. I přesto, že řada znalců z oboru písmoznalectví opakovaně poukázala na pochybení při jmenování této nekvalifikované osoby, nebylo dosaženo žádné nápravy a odpovědi úředníků MSp ČR ve své zoufalosti sklouzly k argumentaci, že dotyčný byl jmenován ministrem a je pouze na ministrovi, koho se rozhodne jmenovat.
Podle nově navrhované kategorizace znaleckých oborů má zaniknout dvojkolejnost ve zmíněném názvosloví a nově má existovat pouze písmoznalectví zařazené pod oborem kriminalistika. Eliminace dvojkolejnosti je bezpochyby přínosem, avšak negativa plynoucí ze současného stavu jsou zřejmá. Dojde ke sloučení kvalifikovaných znalců s laiky typu zmíněného znalce a nikdo již nebude schopen rozlišit, kdo ze znalců prošel zkouškou před poradním sborem a kdo nikoli. Zajímavá bude i skutečnost, že znalci zapsaní ve stejném oboru a specializaci budou vycházet z různých principů a budou uplatňovat různé metody zkoumání (např. uvedený znalec popírá metody a postupy uplatňované v písmoznalectví, které jsou v současnosti v ČR plně v souladu s metodikou ENFHEX, součást ENFSI). Jak se s tím popasují např. soudy, pokud dojde na výslech znalců z obou skupin, si lze jen stěží představit.
Nedokážu posoudit, zda se uvedené nebezpečí „legalizace“ laiků, kteří byli podivným způsobem jmenováni znalci, hrozí i v jiných oborech.
Na okraj lze také pochybovat, že občan, který bude potřebovat odzkoumat pravost podpisu na listině, bude příslušného znalce nově intuitivně hledat pod oborem kriminalistika, nikoli přímo pod oborem písmoznalectví jako dosud.

---Josef K.---

Odkázat na tento příspěvek 18.02.2012

znaleckýportál.cz
dobrý den pane Josefe. Obdobná situace je i v oboru ekonomika. Zde dochází k nesouladu ve specializacích oceňování nemovitostí a oceňování hmotného a nehmotného majetku. Tyto specializace, ač mohou mít jiné požadavky na odbornost, jsou často považovány za shodné.

Odkázat na tento příspěvek 15.12.2012

Ministerstvo spravedlnosti prý na nových oborech a odvětvích usilovně pracuje, ale to již říká poměrně dlouhou dobu (co já pamatuji minimálně pět let). Možná by pomohly vysoké školy, které by vždy definovaly obory a odvětví podle své akreditace. Mimochodem jsem našla výbornou stránku na vyhledávání znalců a ústavů. www.katalogznalcu.cz

Odkázat na tento příspěvek 18.12.2012

Chtěli bychom zde reagovat na stránky, které jsou uvedeny v předšlém příspěvku. Nevíme, jestli stránky mají nějaké reálné užití. Dá se říci, že se jedná o to samé, co je uvedeno na justice.cz, jen s tou vyjímkou, že jde na těchto stránkách vyhledávat podle "klíčových slov" a jsou lépe dohledatelné než oficiální vyhledávání na justici.cz. Dále název "Katalog znalců" je velmi podobný názvu sekce "Katalog znalectví", který naleznete na Znaleckémportálu.cz a slouží k obdobným účelům.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.