6. reportáž o analýze dopravních nehod ve znalectví s doc. Ing. Alešem Vémolou, Ph.D.

6. reportáž o analýze dopravních nehod ve znalectví s doc. Ing. Alešem Vémolou, Ph.D.

Odkázat na tento příspěvek 15.02.2013

Zde můžete uvést své návrhy na otázky k 6. reportáži o analýze dopravních nehod ve znalectví s doc. Ing. Alešem Vémolou, Ph.D.

Odkázat na tento příspěvek 22.02.2013

Vážený pane docente, zdravím Vás srdečně.

Mám zdvořilý dotaz pro případ zadání revizního znaleckého posudku ÚSI Brno.

-kdo takový znalecký posudek vyhotovuje a pak za tento odpovídá ?
-vyhotovuje ho jeden ,nebo více pracovníků ústavu?
-rediguje se nějak takový znalecký posudek,před jeho odevzdáním ?
-kdo ev.obhajuje takový revizní znalecký posudek ?

S přáním hezkého dne.

V Olomouci 22.února 2013 ing.František Kouřil

Odkázat na tento příspěvek 28.02.2013

Dobrý den, pane inženýre,

děkujeme Vám za návrhy otázek. Jejich znění prodiskutujeme s panem docentem a následně se rozhodneme, jestli je použijeme. Pro informaci, reportáž s doc. Vémolou je v plánu až v měsíci červnu nebo červenci tohoto roku.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.