Znalecký posudek a daň z přijmů

Znalecký posudek a daň z přijmů

Odkázat na tento příspěvek 05.01.2015

Chtěl bych se zeptat, řeším klienta, který daroval byt své vlastní dceři a ta ho následně bude prodávat.

Podle nyní platného zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je to tak, že pokud nejsou splněny podmínky pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti od daně, tak se tento příjem zdaňuje podle § 10 odst. 1 písm. b) jako příjem z převodu věci (zde nemovité věci) v kategorii tzv. ostatních příjmů (§ 10).

Což je právě tento případ.

U příjmů podle odstavce 1 písm. b) je výdajem cena, za kterou poplatník věc prokazatelně nabyl, a jde-li o věc nabytou bezúplatně, je cena určená znaleckým posudkem podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku).

Otázka zní, zda je někde v zákoně upraveno o jakou cenu se ve znaleckém posudku jedná, zda to bude cena obvyklá (tedy tržní), nebo cena zjištěná (dle vyhlášky)?

Jako tomu je např. u daně z nabytí nemovitosti, kde je jasně definována cena zjištěná (v případě vypracování znaleckého posudku).

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.